اطلاعات یک فعالیت

در نرم‌افزار می‌توان با رفتن به صفحه هر فعالیت، اطلاعات مرتبط با آن را که توسط فرد یا افراد دیگری وارد شده است، مشاهده کرد.

مثلاً در شکل یک درخواست مرخصی ساعتی که از طریق اتوماسیون تکمیل شده است. باقی اطلاعاتی که از این درخواست می‌توان فهمید
نوع مرخصی: استحقاقی
درخواست کننده: امیرحسین قزلباش
مسئول تأیید: عادل پورفردوس تهرانی
تاریخ درخواست، تاریخ تأیید، تاریخ و ساعت مرخصی و …

تمامی اطلاعات یک فعالیت در جیرا