بخش تاریخ‌های یک فعالیت

پس از ایجاد یک فعالیت در نرم‌افزار جیرا حداقل دو تاریخ در صفحه فعالیت وجود دارد، یکی تاریخ ایجاد فعالیت و دومی آخرین زمانی که فردی آنرا به‌روزرسانی کرده است.

بقیه فیلدهای تاریخی که می‌توانند در یک فعالیت باشند موعد (همان مهلت انجام هر کار)، فیلدهای تاریخ و فیلدهای تاریخ-ساعت دار هستند.

بخش تاریخ‌های یک فعالیت در نرم‌افزار جیرا

بخش تاریخ‌های یک فعالیت در نرم‌افزار جیرا

مثلاً در اینجا دیده میشود که چه زمانی درخواست فرستاده شده، تاریخ و ساعت شروع و پایان مرخصی چه زمانی است.

توجه: یکی از قسمتهای جیرا که بومی سازی شده، در این محل است که تاریخ‌های مرتبط با هر فعالیتی را به شمسی نشان می‌دهد.