تاریخچه یک فعالیت

با گذشت زمان کارهای متنوعی بر روی یک فعالیت انجام می‌شود که با گذشت زمان اطلاعات مربوطه از ذهن پاک می‌شود

و یا حداقل به روشنی قبل برای افراد نمی‌باشد. با نرم‌افزار جیرا می‌توان با مراجعه به قسمت مربوطه تمامی تاریخچه‌ی یک فعالیت را دید و در صورت نیاز استفاده کرد.

تاریخچه فعالیت در جیرا