کارتابل

کارتابل یکی از قسمت‌های مهم نرم افزار جیرا است که می‌تواند به تعداد نامحدود در سیستم به ازای گروه کاربران و یا کاربر تعریف شد.

کارتابل می‌تواند بین چند کاربر مشترک باشد و یا به صورت اختصاصی فقط برای یک نفر باشد و در داخل آن اطلاعات مورد نیاز به صورت خلاصه نمایش داده شود.

کارتابل در جیرا

کارتابل در جیرا