محدوده پوشش نرم‌افزار جیرا

برای راه‌اندازی جیرا به عنوان یک نرم‌افزار اتوماسیون اداری، چه قابلیت‌هایی را می‌توان از این سیستم انتظار داشت؟یکی از سوالاتی که در ابتدای راه‌اندازی نرم‌افزار اتوماسیون اداری می‌توان پرسید اینست که انتظار از نرم‌افزار چه چیزی است و در مرحله‌ی بعد نرم‌افزار کدام یک از این انتظارات را می‌تواند پوشش دهد.

همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید، با جیرا می‌توان گردش‌های کاری اداری نظیر فرم‌های مرخصی، مأموریت، گردش‌های کاری مرتبط با فرایند خرید یک شرکت، سیستم ارجاع کار به پرسنل، فایل شیرینگ با قابلیت ورژن هیستوری، سیستم دبیرخانه، مستندات ایزو و کنترل سطح دسترسی هر یک از افراد با توجه به مسترلیست ایزو، پرونده‌های پرسنلی، بایگانی صورت‌جلسات و …. داشت.

محدوده پوشش‌دهی نرم‌افزار جیرا

محدوده پوشش‌دهی نرم‌افزار جیرا